formats

Prednost investiranja na Forex Market-u

in Forex

Investiranje danas više nije tako nedostižan i dalek pojam kao što je to bio tokom godina prošlog veka. Nova era je donela sa sobom, pored opšteg društvenog napretka, tehničko-tehnoloških inovacija i neke dobre novosti na polju savremenog poslovanja. Forex trgovanje je svakako jedna od njih jer suštinski predstavlja mogućnost investiranja na najvećem finansijskom svetskom tržištu koje je danas dostupno širokom društvenom auditorijumu. Moglo bi se reći, kao najznačajnija vest u poslovnom svetu svakako je odjeknula mogućnost investiranja na tržištu novca koja je ne samo dostupna svakom, već je donela sa sobom niz prednosti u odnosu na mnoge investicione projekte. Svi investicioni projekti (investicije) se u najširem smislu gledano, mogu svrstati na proizvodne i potrošne investicije. One mogu imati makro i mikro aspekt, a manifestuju se kao kupovina bilo koje aktive (imovine) sa ciljem da se ostvari određena dobit. Na mikro nivou, svako upravljanje investicijama ima za cilj da se ograničeni kapital namenjen investiranju alocira u optimalne svrhe da bi se maksimizirlo ostvarenje viših ekonomskih ciljeva (profit ili zarada). Važno je istaći da se sve više pored investiranja u projekte, poslovne poduhvate raznih vrsta, neangažovani (slobodni) kapital vrlo unosno investira u vrednosne papire finansijskog tržišta, tako da investicije plasirane na berzama bivaju sve popularnije, a naroćiti s početka 21-og veka.

Happy business team applauding together

Happy business team applauding together

Tako je berza novca (Forex Market) dobila na svom ogronmom publicitetu zahvaljujući svojevrsnom portfoliu kojim se na jednostavan način omogućava višestruka dobit u odnosu na uloženi kapital uz minimalne troškove poslovanja. Investiranje na Forex Market-u ima očigledne prednosti prema mnogim dugim investicionim poduhvatima, pre svega, sa gledišta investicione analize i rangiranja investicionih projekata. Trgovanje na Forex-u spada u nezavine investicione projekte gde projekti međusobno ne konkurišu jedan drugome i gde izbor jednog projekta nužno ne isključuje druge investicione projekte. U konkretnom slučaju, izbor investicionog instrumenta (valutni parovi) gotovo da nije podložan disproporciji u pogledu međusobne zavisnosti investicionih projekata (pojedinačni trejdovi), a to na svojstven način odbacuje mogućnosti lošeg ishoda investiranja. Osim navedenog, posebna prednost investiranja na Forex-u svakako se ogleda u umanjenim troškovima poslovanja koji se, šta više, mogu preduprediti na razne načine i kontrolisati dobrom projekcijom svakog pojedinačnog trejda u skladu sa principima koji uključuju kontrolu rizika (Risk Management). Dakle, Forex trgovanje kao investicioni projekat vrlo je primamljivo i za pojedince i za pravne subjekte, bez razlike, tim pre što svi učesnici Forex Market-a posluju pod istim tržišnim uslovima bez vremenskih i bilo kakvih drugih ograničenja i razlika.

 
comments  Comments Off on Prednost investiranja na Forex Market-u
formats

Forex trejder je – Profesionalac

in Forex

Najveća i najučestalija greška trejdera na Forex-u je trgovanje bez ikakvog prethodnog znanja i iskustva u poslovima investiranja. Statistički podaci koji pokazuju da oko 85 posto trejdera posluje sa gubicima, takođe, pružaju uvid u situaciju da većina onih koji nemaju uspeha na Forex-u, istovremeno ne poseduju ni neophodne veštine u trgovanju. Na suprotnoj strani, trejderi koji ubiraju plodove svog profesionlnog rada značajno uvećavajući svoj kapital, predstavljaju tek 15 posto ukupnog broja učesnika na najvećem finansijskom tržištu na svetu. Znanje protiv neznanja sa surovim epilogom zaista se grubo ispoljava, bez presedana, na globalnoj finansijskoj utakmici. Investicioni poslovi u koje spada trgovanje na Forex-u ne mogu se ni zamisliti po scenariju amaterskog pristupa radu, tako da je irelevantno i govoriti o otvaranju trgovinskog računa sa realnim novcem ukoliko trejder nije prethodno edukovan za tako ozbiljan posao. Takođe, nema nikakvog smisla govoriti o trgovanju bez znanja i veština jer danas postoji bezbroj načina (seminari, škole i kursevi, webinari itd.) da se svako ko je zainteresovan za Forex trgovanje adekvatno informiše, nauči neophodno i upotpunosti osposobi za posao trejdera. Poseban kuriozitet predstavlja i činjenica da je većina programa edukacije potpuno besplatna, dobro organizovana, a povrh svega, tokom čitavog procesa trgovanja obezbeđena je profesionalna podrška od strane Forex brokera posredstvom koga se obavljaja poslovanje na Forex-u (analize, administracija, tehnička potpora i sl.). Dakle, u Forex trgovanju nema mesta za trgovca amatera ukoliko je cilj ostvarenje profita, već svaki trejder mora težiti da postane profesionalac. Šta više, što pre to shvati i uspe da to ostvari, tim pre će uspeti da se pridruži uspešnoj družini „15 posto“, a uprotivnom može linijom manjeg otpora tavoriti u skupini „85 posto“ koju čine prosečni i neuspešni trejderi, a sve to do potpunog gubitka kapitala.

forex2

Forex trgovanje zahteva isključivo profesionalan pristup u radu, ne trpi nikakve proizvoljne poslovne odluke, iziskuje disciplinu i doslednost u sprovođenju određene metodologije i sl. Međutim, poslovne aktivnosti na Forex Market-u pružaju širok dijapazon profesionalnih mogućnosti koje individua bira prema sopstvenom afinitetu i psihofizičkim sposobnostima, pa u tom smislu, svako može samoinicijativno da se opredeljuje za posao kojim želi da se bavi.. Ali, kada jednom odredi oblast rada na Forex-u, treba predano da se posveti poslu da postane profesionalac. Svaštarenje na Forex Market-u je još jedna velika greška mnogih koja i nije tako retka. Svaki trejder profesionalac treba da zna prioritete u poslovanju, ali i sopstvene kapacitete za ostvarenje postavljenih ciljeva trgovanja. Shodno tome se profiliše i stil trgovca, ali i usvaja strategija u poslovanju. Neki trejderi imaju sposobnosti da su dobri analitičari tržišta, ali ukoliko to nisu, u svojoj strategiji rada usvojiće analitičke metode koje su im lako dostupne i svrsishodne. Treba napomenuti i da postoje izvrsni analitičari grafikona, fantastični predavači edukativnih programskih sadržaja, programeri odličnih trgovinskih sistema i drugi uspešni profesionalci koji rade u oblasti Forex investiranja, ali nisu trejderi. Čitav niz profesionalnih zanimanja bitiše u oblasti poslovanja Forex Market-a dok je zanimanje Forex trejder samo jedan od profesionalnih poziva. Dakle, pored znanja i usvajanja određenih veština za trgovanje na Forex-u neophodno je preispitivanje predispozicija za bavljenje poslom trejdera koje mora biti isključivo u donošenju konačne odluke – biti trejder ili ne. U svakom slučaju, šta god da odaberete, put do uspeha je samo jedan – budite profesionalac! Druga varijanta ne postoji.

 
comments  Comments Off on Forex trejder je – Profesionalac
formats

Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

in Forex

Forex trgovanje jeste posao investiranja i tako se treba odnositi prema toj vrsti delatosti. Za neke je ova rečenica kruna svega što se događa u Forex trgovanju ili nas možda ipak vraća na sam početak?! Elem, mnogi programi edukacije tek u svojim lekcijama zrelijeg poznavanja Forex-a obrađuju teme poput Risk control, Money management (Kontrola rizika, Upravljanje novcem) dok u najranijoj fazi upoznavanja sa Forex trgovanjem uglavnom ne sadrže elemente koji se odnose na investicije i upravljanje investicijama. Tako se često događa da se „nestrpljivi“ trejderi najpre nađu „u vodama velikih investicija“ što svakako jeste globalno finansijsko tržište, a tek onda počinju da shvataju da je Forex trgovanje posao poput svih ostalih investicionih poduhvata. Prve lekcije najčešće nose naslov – Šta je Forex?…a pod tim se najčešće podrazumevaju opšte informacije o načinu funkcionisanja Forex Market-a, objašnjenja manipulativnih operacija na elektronskoj platformi i slične trivijalne stvari. Ali, ni reči o investicijama, kojima se prosor u literaturi pronalazi, kao post festum, tek u tzv. naprednim nivoima edukacije. Tako mnogi trejderi koji nikada ranije nisu imali priliku da se sretnu sa poslovima investiranja, čak potpuno racionalno, ostavljaju pitanje investiranja za neko svoje zrelije doba, posle savladavanja osnova Forex-a, ako do njega ikada i dođe. Dakle, sve ukazuje da ima potrebe da se vratimo na početak! Kao prvo, ukoliko uopšte želimo da se profesionalno bavimo Forex trgovanjem to automatski znači da želimo da investiramo.

Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

Forex trejder jeste investitor koji novcem kupuje novac i bez obzira na veličinu kapitala kojom raspolaže, on svakako obavlja investicione poslove. Svi učesnici Forex Market-a imaju svoje mesto „na tržišnoj utakmici“ pod jednakim tržišnim okolnostima, bez vremenskih i bilo kakvih drugih ograničenja ili razlika, bilo da su veliki investicioni fondovi, bogati pojedinci, mali špekulanti i dr. Shodno tome, prva lekcija treba da svakog trejdera nauči da je svaka trgovinska transakcija koju obavi na Forex-u investicija dela kapitala sa njegovog trgovinskog računa u cilju pribavljanja određenog profita. Drugim rečima, svaki ulazak u trgovinsku poziciju, svaki klik za otvaranje Buy ili Sell pozicije jeste završni potez investicione odluke. Da, završni potez! Ili bi bar tako trebalo da bude. Donošenje investicione odluke je kompleksan zadatak u Forex trgovanju i treba shvatiti da se to apsolutno događa svaki, ali baš svaki put, kada kliknemo na opciju Open position ili New order, već kako god da se zvalo. Osim toga, donošenju odluke o prodaji ili kupovini na valutnom paru svakao uvek treba da predhodi detaljna tržišna analiza iz čega prirodno sledi da investiciona odluka treba da se oslanja na zbir svih raspoloživih resursa. Suština svake investicije leži u činjenici da sama po sebi ne donosi automatski profit već da svoje opravdanje i egzistenciju pronalazi u ostvarivanju određenih posdtignuća i unapređenja svojih pozicija na tržištu. Zato, svaki trejder treba da, pre nego što uopšte počne da trguje na Forex-u dobro izuči lekciju o investicijama i investiranju, bilo da je ona po redosledu prva ili poslednja u njegovom ličnom programskom planu edukacije.

 
comments  Comments Off on Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?
formats

Elektronsko poslovanje

in zarada

elektronsko poslovanjePojam elektronsko poslovanje je prvi put upotrebljen 1996. godine od strane američke kompanije IBM, kojim je ona nastojala da opiše transformaciju osnovnih poslovnih aktivnosti kroz upotrebu internet tehnologija. Do tada pod elektronskim poslovanjem podrazumevalo se poslovanje preduzeća u oblasti elektronske industrije. Inače, elektronsko poslovanje predstavlja vođenje poslova posredstvom internet. To, naravno, ne podrazumeva samo kupovinu i prodaju, nego i brigu o klijentima i poslovnim partnerima, kao i organizacija poslovanja u sopstvenoj firmi online, gde spada administracija, poslovna korespodencija i slično. Elektronsko poslovanje karakterišu brzina, globalizacija, unapređenje produktivnosti, dolaženje do novih klijenata i interaktivno znanje između organizacija i institucija u cilju ostvarivanja konkurentne prednosti itd. Najznačajniji kriterijum za podelu elektronskog poslovanja je stepen korišcenja elektronske tehnologije u savremenom poslovanju. Prema ovom kriterijumu elektronsko poslovanje možemo podeliti na potpuno elektronsko poslovanje i delimično elektronsko poslovanje, Potpuno elektronsko poslovanje podrazumeva da se kompletan ekonomski ciklus (od prozvodnje, preko trgovine i dalje distribucije) obavlja u potpunosti uz primenu elektronskih tenologija.

Delimicno elektronsko poslovanje podrazumeva elektronifikaciju samo pojedinih poslovnih procesa. U praksi je još uvek u velikom delu zastupljeno delimično elektronsko poslovanje, a razlog tome je nedostatak finansijskih sredstava, nizak  stepen razvijenosti pojedinih tehnologija, ali i mnogi drugi.

Elektronsko poslovanje se sastoji iz dva osnovna dela – strategije elektronskog poslovanja i primene elektronskog poslovanja koju čine operativni procesi. Strategijama elektronskog poslovanja definišu se svi poslovni procesi koji imaju za cilj zadovoljstvo klijenta i profit firme. Prema zastupljenosti u pojedinim oblastima elektronsko poslovanje se praktično sastoji od elektronificiranih aktivnosti savremenog poslovanja, a njihova zajednicka karakteristika je korišcenje elektronske tehnologije. Tako se u oblasti elektronskog poslovanja ubrajaju elektronska filozofija ili biznis psihologija, elektronska trgovina, elektronska proizvodnja, elektronska distribucija, e-plaćanja, e-komunikacije i dr.

Elektronska trgovina je danas najznacajnija oblast elektronskog poslovanja, a definicije elektronske trgovine se dele u tri kategorije: opšte, šire i uže. Opšte definicije daju najopširnije poimanje elektronske trgovine, odnosno, elektronska trgovina se definiše kao opšti pojam za poslovanje uz pomoć telekomunikacija. Međutim, ove definicije ne daju značenje već samo utvrđuju njegove granice, dok šire definicije pokušavaju da daju značenje, ali ukljucuju i aktivnosti koje nisu samo trgovinske. Tako se elektronska trgovina definiše kao svaka upotreba eleketronskih mreža i tehnologija za trgovinske i druge ekonomske aktivnosti. U šire definicije spadaju i one koje kombinuju aktivnosti i tehnološke aplikacije, pa se za elektronsku trgovinu kaže da je to poslovanje elektronskim putem. Ono je bazirano na elektronskoj obradi i prenosu podataka ukljucčjući tekst, zvuk i video. Elektronsko poslovanje uključuje mnoge aktivnosti kao što su elektronsko trgovanje robom i uslugama, elektronska isporuka digitalnih sadržaja, elektronski transfer novca, elektronsko trgovanje aukcijama, elektronski listovi, direktan marketing i postprodajne usluge. Elektronsko poslovanje podrazumeva i proizvode i usluge, tradicionalne aktivnosti (obrazovanje, zdravstvo) i nove aktivnosti (virtuelne tržne centre). Uže definicije smatraju da elektronska trgovina predstavlja elektronificiranu trgovinsku aktivnost, pa je definišu kao kupovinu proizvoda i usluga i informacija putem elektronske mreže. Međutim, pogrešno tumačenje je da elektronska trgovina predstavlja trgovinu putem interneta, jer je internet trgovina sastavni deo elektronske trgovine. Smatra se da je najprikladnija definicija ona, koja elektronsku trgovinu definiše kao trgovinsku aktivnost koja se obavlja primenom elektronske tehnologije. U kontekstu toga treba napomenuti da je jedan od najsavremenijih poslova današnjice Forex biznis, kao svojevrsni predstavnik elektronskog poslovanja. Ukratko, može se reći, da sinonim za savremeno poslovanje upravo jeste elektronsko poslovanje.

 
comments  Comments Off on Elektronsko poslovanje
formats

Trgovina

in zarada

trgovinaTrgovina je proces razmene robe i usluga. Naziv trgovina potiče od grčke reči trgos što u prevodu znači prevara. Kao posebna privredna delatnost, trgovina ima zadatak da svojim posredovanjem u prometu organizuje redovnu razmenu između proizvodnje i potrošnje. Svojom aktivnošću trgovina treba da obezbedi ponudu robe i usluga u količinama i asortimanu prema tražnji tržišta. Pri tome je važno da se to odvija u određeno vreme  i po cenama, kao i po drugim važnim uslovima koje su kupci spremni da private. Bitno je na pomenuti i da trgovina nije jedini nosilac robnog prometa, već da se robnim prometom mogu baviti neposredno i sami proizvođači, ali i sami potrošači i to u tzv. potrošačkom zadrugarstvu.

S kraja devetnaestog i početkom dvadesetog veka, trgovina u literaturi nalazi svoja dva pojmovna prikazivanja. Prvi pojam se vezuje za engleske i francuske ekonomiste koji su kao polazišta uzimali socijalno-ekonomske funkcije trgovine. Po drugom pojmovnom određenju, trgovina se posmatrala kao prodaja i kupovina robe u cilju postizanja dobiti, a ovu teoriju je razvijala nemačka komercijalo-pravna škola koja je za bazu determinisanja uzimala privatno-ekonomske elemente sa pravnog aspekta.

Trgovina se odvijala tokom većeg dela istorije društva, jer postoje dokazi o trampi vulkanskog stakla i kremena u kamenom dobu. Osim toga, 3000. godine pre nove ere u Egiptu se trgovalo nakitom, odnosno materijalima za izradu nakita. Inače, poznato je da su još Feničani bili čuveni pomorski trgovci koji su putovali i trgovali po čitavom Mediteranu u potrazi za izvorima kalaja kako bi proizvodili bronzu. Čak su osnivali i trgovačke kolonije. Grčka civilizacija je od svog postanka pa sve do pada rimskog carstva vrlo unosno trgovala vrednim začinima koju je donosila u Evropu sa Dalekog istoka i Kine. Rimska trgovina je bila u priličnoj meri razvijena tako da je omogućavala Carstvu da traje i da se razvija. Ima podrobnih podataka da je trgovina u rimskom carstvu imala stabilnu i sigurnu transportnu mrežu tako da je bila u stanju da omogući prevoz robe uprkos stalnim nasrtajima pirata.  Međutim, pad rimskog carstva u petom veku je ujedno najavio nastupanje tzv. mračnog doba koje je donelo nesigurnost na tlu Evrope, a takođe bitno uticalo na trgovačku mrežu, pa je trgovina u tom period bila otežana. Međutim, trgovina se ipak odvijala, iako u znatno manjem obimu. U tom period značajnu trgovinu su obavljali jevrejski trgovci između hrišćana iz Evrope i muslimana sa Bliskog istoka. Inače, period između osmog i jedanaestog veka u trgovinski tokovi su bili najzatupljeniji kod Vikinga nap utu od Skandinavije do Evrope. Nakon jedanaestog veka pa sve do sedamnaestog veka naše ere trgovina je obeležena uspostavljanjem tzv. Hanzeatske lige koja je predstavljala savez trgovačkih gradova koji je držao monopol nad velikim delom Severne Evrope i Baltika. Važno je napomenuti da je za razvoj trgovinskih odnosa, posebno nakon 1498. godine, kada je Vasko de Gama oplovio Afriku, kao i trgovine uopšte najveći uticaj ostavila trgovina začinima. Začini doneseni u Evropu iz dalekih zemalja u to vreme su predstavljali jednu od najvrednijih roba, tako da se slobodno može tvrditi da je trgovina začinima imala presudni ekonomski značaj i podsticaj za dalji razvoj trgovine toga doba. Dominacija u trgovini je vremenom menjala i svoja teritorijalna odredišta i preimućstva shodno promeni odnosa među zemljama toga vremena. Tako se trgovinska dominacija smenjivala između Portigala i Holandije dokom sedamnaestog veka, da bi primat u osamnaestom veku pripao Britaniji. Važno je napomenuti da se u to vreme Holandija zalagala za Slobodan protok roba bez ikakvih ograničenja, odnosno, Holandija je tada bila centar slobodne trgovine. Kroz istoriju je poznato da je najveća svetska kompanija toga vremena, Holandsko-Indijska Kompanija, bankrotirala zbog narastajuće konkurentske slobodne trgovine. Tom pojavom su se bavili mnogi ekonomisti tog vremena, od Adama Smita, Davida Rikarda, Džona Stjuarta i drugih, koji su posebno razmatrali problem monopola u određivanju cena na međunarodnom tržištu, kao i pojmom reciprociteta u trgovinskoj politici država. Trgovina i njen razvoj su bitne elemente dobile i u period velike depresije i velike ekonomske krize 1929/1930. godine kada je zabeležen značajan pad u trgovini i ekonomiji. Na razvoj trgovine poseban uticaj ostavila je svakako pojava novca. Prvi primeri novca bili su predmeti koji su imali sopstvenu vrednost tzv. robni novac, a istorijski primeri su bili čak i retke morske školjke, kitovi zubi, a najčešće je to predstavljala stoka i hleb ili vredni metali. Tek mnogo godina kasnije uvedena je valuta kao standardizovani novac kako bi se olakšala razmena roba i usluga, a uspostavljanje valuta se smatra jednim od najvažnijih momenata u razvoju trgovine.

Trgovina valutama na međunarodnom finansijskom tržištu, dakle, ima dugu istoriju razvoja kroz svoje razvojne oblike koji su sukcesivno pratili društveni napredak, a poseban kuriozitet se ogleda u osavremenjavanju spoljno-trgovinskih osnosa među dražavama, pravno-ekonomskih ragulativa, kao i uspostavljanju modernih finansijskih i komunikacijskih sistema koji sve ukupno čine veliki uspeh društva, a u ovom slučaju ekonosko-finansijske discipline kakva je trgovina.

Pogledajte kako trgovati na berzi i koji su to najtraženiji poslovi u Srbiji.

 
comments  Comments Off on Trgovina
formats

Kako trgovati na berzi

in zarada

kako trgovati na berziKako trgovati na berzi je procedura trgovanja na berzi, odnosno, način na koji akcionari posredstvom brokera aktivno učestvuju na berzi. Oni deo svoje imovine ili celokupnu imovinu u akcijama praktično pretvaraju u novac. Međutim, postoji kompletna procedura koja pored pitanja kako trgovati na berzi, podrazumeva niz drugih elemenata koje bi trebalo svaki akcionar da zna. Kao prvo, da bi akcionar pretvorio višak novca u hartije od vrednosti potrebno je da dobije sve neophodne podatke od svog brokera tako da nema nikakve dileme – kako trgovati na berzi. Pre svega svaki akcionar treba da zna od koga može dobiti stručnu pomoć, kome i kako treba ispostaviti nalog za trgovanje i još mnogo toga. Konkretno, procedura kako trgovati na berzi, zahteva poznavanje osnovnih elemenata, kao što su: vrste hartija od vrednosti koje su zastupljene na berzi, tržišnu cenu akcija, kada se održavaju aukcije, kako se dokazuje posedovanje akcija ili novca za kupovinu akcija, način na koji se izvršavaju nalozi o kupovini ili prodaji akcija, koliko sve to košta i kakve su poreske obaveze i sl. Sve nabrojano deluje prilično komplikovano za akcionara, naročito za svakog onog koji nikada ranije nije imao prilike da se upozna sa trgovanjem na berzi. Međutim, odgovor na sva ova pitanja se dobija potpisivanjem ugovora o  posredovanju brokersko-dilerskog društava koje klijent samovoljno može da odabere. Od momenta kada klijent odabere brokera i potpiše ugovor sa njim, broker dobija ovlašćenje za poslove posredovanja u trgovini hartijama od vrednosti u ime i korist svog klijenta. Na taj način je nedoumica akcionara kako trgovati na berzi u praksi rešena. Dalja procedura nalaže obavezu  brokera da informiše klijente o načinu rada i tržištu hartija od vrednosti, tako da svaki klijent, bez razlike, ima priliku da se posredstvom brokera upozna sa procedurom kako trgovati na berzi. Međutim, u mnoštvu informacija kojima raspolaže brokersko-dilersko društvo, relevantne su  samo one informacije koje su u skladu sa stepenom znanja klijenta o poslovanju hartijama od vrednosti, dok sve ostale informacije mogu stvoriti konfuziju kod klijenta što bi dodatno otežalo usvajanje procedure – kako trgovati na berzi. Te informacije se uglavnom odnose na prava i obaveze klijenta i brokera, koje su opet uređene u skadu sa zakonom o trgovanju na berzi. O tome se staraju nadležni organi tako da pravno-zakonodavna problematika koja je sadržana u ukupnoj proceduri, kako trgoavti na berzi, manje treba da opterećije klijenta. No, u svakom slučaju, odnos klijenta i brokera se odvija razmenom informacija u okviru procedure trgovanja na berzi, a u skladu sa interesima klijenta koji mu prema zakonodavnim odredbama pripadaju. Međutim, ovde treba obavezno napomenuti da prema pravilima i načinu na koji se odvija berzansko poslovanje, za sve zainteresovane klijente koji se pitaju kako trgovati na berzi,  uobičajena procedura ne podrazumeva investicione savete. Investiciono savetovanje prevazilazi okvire iz domena opštih i osnovnih informacija o trgovanju na berzi, što znači da bi broker  mogao klijentima da pruža usluge investicionog savetovanja, za to treba da ima posebnu licencu. Izdavanje takve licence je u nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti, koja ujedno ima kontrolnu ulogu kompletne procedure koja podrazumeva kako trgovati na berzi. Prema tome, pored mnoštva informacija koje klijent u svakom momentu može dobiti od svog brokera, za samo trgovanje na berzi najznačajnije je da od brokera dobije informacije o poslednjoj tržišnoj ceni hartije od vrednosti koja ga interesuje, zatim informacije o dozvoljenom cenovnom odstupanju, što predstavlja interesnu zonu fluktuacije koja štiti tržište od naglih skokova i padova cena.

Međutim, kada su u pitanju važne odrednice o berzanskom trgovanju, u šta spadaju razne vrste dozvola koje se izdaju brokerima, neophodni kadrovi za obavljanje trgovanja na berzi, kao i mnoge druge pojedinosti koje regulišu zakonodavna tela, treba imati na umu da lične sposobnosti i afiniteti klijanata, takođe bitno utiču na ukupno poslovanje i dilemu – kako trgovati na berzi.

Pogledajte još neke biznis ideje i kako zaraditi novac.

 
comments  Comments Off on Kako trgovati na berzi
formats

Najtraženiji poslovi u Srbiji

in zarada

najtrazeniji poslovi u srbijiNajtraženiji poslovi u Srbiji ne znače da su ujedno i najbolje plaćeni poslovi. Naime, sa aspekta poslodavaca najtraženiji poslovi su po vokaciji i osrednje plaćeni jer su ređa zanimanja koja donose velika lična primanja poput menadžera kompanija i rukovodećih pozicija uopšte. Poznata je i činjenica da pomenuta zanimanja obično obavljaju pojedinci koji se biraju iz užih krugova, manje dostupnih javnosti. Sa aspekta onih koji tragaju za poslom situacija je takođe manje ohrabrujuća jer se u ponudi poslova najtraženiji poslovi u Srbiji svode na zanimanja iz oblasi usluga, servisiranja i pretežno manuelnih poslova iz proizvodnih procesa. Tako su najtraženiji poslovi u Srbiji postali u ugostiteljskom uslužnom sektoru poput kuvara, konobara, recepcionera i slično ili u informatičkoj tehnologiji poput servisera, administratora i sl.

Shodno profesijama za koje su se mase nezaposlenih školovale i usavršavale u proteklim godinama i decenijama statistički podaci govore da su najtraženiji poslovi u Srbiji iz oblasti ekonomskih nauka, prava i drugih društvenih nauka, a sa aspekta zanimanja bez universzitetskog obrazovanja profili nezaposlenih se nalaze u gotovo svim oblastima od teške industrije do medicine, trgovine i dr. Najtraženiji poslovi u Srbiji se, dakle mogu tretirati sa više aspekata, ali svakako i po različitim kriterijumima. Tako ne mora obavezno da znači da najtraženiji poslovi u Srbiji predstavljaju i najbolje plaćene poslove. Naime, nezaposlenost je postala važna kategorija u društvenom životu i u našoj zemlji poput zemlja svuda u svetu, tako da je teško u jednoznačnom smislu klasifikovati koji su to najtraženiji poslovi u Srbiji. Međutim, ako bismo želeli napraviti uži izbor iz ove kategorije poslova koji se traže sa aspekta profitabilnosti onda sigurno na najvišu lestvicu poslova možemo postaviti investitorske poslove. Investicije su, naravno, širok pojam ali investiranje u sveri berzanskog poslovanja se izdvaja kao vrlo aktuelno. Razlog tome svakako leži u činjenici da poslovanje na berzi može biti veoma profitabilno, a samim tim predstavlja veliki izazov za ozbiljne investitore. Poseban kuriozitet predstavlja Forex trgovanje kao vrlo pristupačan način investiranja, čaki za „male“ igrače. Naime, individualni investitori ili pojedinci se na vrlo jednostavan način mogu uključiti u trgovanje na globalnom finansijskom tržištu kao investitori i to ravnopravno sa velikim igračima, poput velikih investicionih fondova, banaka i slično. Naime, posredstvom forex brokera (koga treba valjano i pažljivo odabrati, a jedan od najpoznatijih kod nas je zasigurno FXLider) investiranje na Forex-u može postati realnost gotovo za svakog korisnika interneta. Sve ostalo što je neophodno za početak trejdovanja na Forex-u obezbeđuje forex broker (profesionalna platforma za rad, kompletna podrška u radu, besplatna edukacija putem webinara, analitika, investicioni saveti i dr.). U posednjih par godina forex trgovanje je postalo izuzetno popularan biznis u svetu, ali i kod nas, posebno za sve one koji su preduzimljivog duha i imaju bar mali smisla za investiciono ulaganje. Mnogo je manje komplikovano poslovanje od mnogih zanimanja u sferama finansija, jer gotovo da nije neophodno posebno profesionalno obrazovanje i stručnost za rad na Forex-u, tim pre što svaki ozbiljan forex broker za svakog svog klijenta organozuje besplatnu obuku za ovladavanje platformom i elementarnim poslovanjem. Za sve one koji su zainteresovani za više usavršavanje povremeno se organizuju konsultacije sa profesionalcima iz oblasti forex-a. Budući da u našoj zemlji ima na hiljade onih koji već imaju izvesno iskustvo u ovoj vrsti biznisa, sa sigurnošću se može reći da Forex trgovanje spada u red veoma interesantnih poslova, za koje često kažemo da su najtraženiji poslovi u Srbiji.

Saznajte i kako zaraditi novac uz još neke poslovne ideje.

 
comments  Comments Off on Najtraženiji poslovi u Srbiji
formats

Biznis ideje

in zarada

biznis idejeBiznis ideje se mogu tumačiti kao poslovne ideje tj. prilika za sopstveni posao. Međutim, preduzetničku ideju treba razlikovati od poslovne prilike, jer svaka preduzetnička ideja nije istovremeno i poslovna prilika. Biznis ideje u vidu preduzetničke ideje mogu se pronaći na raznim mestima, oblicima i medijima, a ideje kao takve mogu proizaći iz svakodnevnog života, počevši od porodice, prijatelja, drugih preduzetnika, časopisa, reklama ili oglasa, poslovne literature, poslovnih vodiča, interneta ili kao rezultat posete nekom poslovnom ili privrednom sajmu. Shodno navedenom, biznis ideje predstavljaju modifikovanje sopstvenog načina razmišljanja o tome kakve se poslovne mogućnosti nude i koliko su ostvarljive. Možemo zaključiti da su izvori ideja beskonačni, odnosno da su poslovne ideje jedno neiscrpno polje ljudske kreativnosti. Međutim, na putu do svoje realizacije i tržišne verifikacije, biznis ideje prolaze kroz složene procese i ocene sa stanovištva mnoštva tržišnih, tehničko-tehnoloških, organizaciono – kadrovskih, financijskih i bitnih relevantnih ograničavajućih i podsticajnih, unutrašnjih i spoljnih faktora. Iz tih i sličnih razloga se smatra da biznis ideje mogu dobiti epitet poslovne prilike tek kada njihovo poslovno rasčlanjenje postane argumentovano i afirmativno, tako da eventualna realizacija bude profitabilna. Sa druge strane, poslovna prilika je preduzetnička ideja s početnim visokim stepenom profitne verifikacije.

Vizije o tome kako iskoristiti biznis ideje za pokretanje sopstvenog posla još uvek nije dovoljno za stvarno delovanje, sve dok se ne reši dilema da li će određeni posao biti uspešan i u kolikoj meri. Pokretanje i vođenje sopstvenog posla zahteva vremena i truda, ali bez obzira na to mnogi su ljudi spremni da konstruišu razne biznis ideje. Ali, mnogi od njih često previđaju osnovne elemente koji su važni u procesu realizacije tih ideja. Šta više, mnogi od njih smatrajući da su na pravom putu da ostvare svoje biznis ideje, čak su spremni da pozajme potreban novac da bi otpočeli sa poslom. Često se odlučuju na hipotekarne i druge oblike kreditiranja, gotovo potpuno sigurni u valjanost neke svoje biznis ideje, dok pri tome olako prihvataju visoke kamate na pozajmljena finansijska sredstva. Međutim, novac kao osiguranje uspeha u pokretanju nekog posla, nije i jedini uslov koji doprinosi uspešnosti. Još uvek vreba mnoštvo nepoznanica koje lako mogu naneti štetu a da sve na prvi pogled izgleda potpuno savršeno. Kako bi se osigurala još bolja procena i ocena biznis ideje koja se nalazi u preduzetnikovoj glavi u obliku poslovne prilike, potrebno je sastaviti odgovarajući biznis plan. Zato je dobra prilika u skupu biznis ideja koje se nude svakodnevno razmotriti investoranje na berzi novca i to na svetskom finansijskom tržištu. Ovo tim pre, jer se poslovanje otpočinje izborom nekog od pouzdanih Forex brokera (preporuka je FXLider kao vodeći u našoj zemlji i regionu). Uloga Forex brokera u ovom načinu poslovanja, odnosno investiranja na tržištu novca, sastoji se u kompleksnoj i profesionalnoj podršci koja u najmanjem podrazumeva edukativnu, savetodavnu, tehničku i administrativnu podršku svim svojim klijentima. Praktično, trgovanje na Forex-u se odvija kao poslovanje u sopstvenoj režiji i prema sopstvenim mogućnostima, ali uz sveobuhvatan program pomoći od strane licenciranog brokera, tako da je vrlo jednostavan način da se otpočne sa radom. Budući da se svaki početnik nalazi pred velikim zadatkom kada se upušta u osnivanje sopstvenog posla koje uglavnom obuhvata registraciju poslovanja uz brojne administrativne i druge peripetije, u slučaju Forex investiranja situacija je daleko jednostavnija. Osim toga, poslovanje na Forex-u je znatno jednostavnije, a posenban kuriozitet predstavlja smanjenje troškova poslovanja kojih gotovo da i nema ili su svedeni na najmanju moguću meru. Osim talenata i iskustva koje nije presudno, za početak poslovanja je takođe malo važno koliko novca možete uložiti (visina investicije nije ograničena), odnosno osigurati za početak poslovanja, koji alat ili opremu posedujete (dovoljna je internet konekcija i kućni računar), kao i to gde želite raditi, koliko vremena i kada možete posvetiti svom poslu (sav posao se odvija u sopstvenom domu i prema sopstvenom rasporedu slobodnog vremena za trgovanje). Sve navedene prednosti Forex trgovanja na jednostavan način pokazuju da investiranje na globalnom finansijskom tržištu spada u veoma privlačne biznis ideje.

 
comments  Comments Off on Biznis ideje
formats

Kako zaraditi novac

in zarada

kako zaraditi novacKako zaraditi novac je dilema koja najpre asocira na otvaranje nekog privatnog biznisa, najčešće  otvaranje neke radnje za trgovinu i usluge, kioska brze hrane ili trafike, frizersko-kozmetičkog salona i tome slično. Devedesetih godina su svakodnevno nicale tezge i prodavnice za preprodaju švercovane robe raznih sadržaja. U svakom slučaju, potreba koja stanovništvo navodi na ovakve i slične odluke posledica je opšte nezaposlenosti i preokupacije svakog pojedinca – kako zaraditi novac? Preduzimljiviji sa većim početnim kapitalom najradije otvaraju restorane i kafeterije kao najadekvatniji način da se obezbedi cash-pay, najlakše dođe do obrta „živog novca“. Međutim, postavlja se dilema koja traži adekvatan odgovor postavljenom pitanju – kako zaraditi novac, u eri revolucionarnog napretka svetskih poslovnih sistema i globalnog napretka društva uopšte. Takav pristup podrazumeva da pre nego što započnemo bilo koji biznis, najpre moramo ispitati potencijalno tržište, sačiniti detaljan biznis plan i isprojektovati proizvodni proces, angažovati adekvatne kadrove i dr. Poseban akcenat se stavlja na kadrovima, gde smo svesni činjenice da snaga ljudskog resursa je upravo ona koja treba da zna kako zaraditi novac i predstavlja osnovnu pokretačku snagu. Sa druge strane, odgovor na pitanje kako zaraditi novac, u dobroj meri može se poistovetiti sa pojmom profitabilnih investicija.

Preokupacija zvana – kako zaraditi novac i pokretanje sopstvenog biznisa podrazumeva da smo pored početnog kapitala (za otvaranje najmanje radnje je potrebno par hiljada eura) predvideli i vreme za koje bismo mogli ubirati plodove rada. Međutim, nije redak primer da se mnogi vrlo brzo preorijetišu u poslovanju, usled pogrešnog investiranja ili lošeg vođenja posla. Osim toga, mnogi vlasnici lokala radije odlučuju da profitiraju od izdavanja nekretnine koju poseduju, nego da i sami otpočnu neki od biznisa. Razloge za sve ovakve i slične pojave treba tražiti upravo u sveri savremenog poslovanja i tehnološkog napretka društva shodno njegovim potrebama. U tom smislu, dilema kako zaraditi novac, postaje kompleksna tema koja objedinjuje rešavanje problema u organizaciji vremena, smanjenju rizika poslovanja, uštedi u angažuvanju glomaznih kadrovskih struktura, smanjenju komplikovanih administrativnih aparat itd. Jedan od poslova u svetu, a sve više i kod nas, zaokuplja pažnju jer daje odgovore na mnoge nedoumice koje smo naveli. Naime, Forex trejding koji predstavlja investiranje na međunarodnom finansijskom tržištu ima sve elemente savremenog biznisa i poslovne komunikacije, tako da daje jednostavan odgovor na pitanje – kako zaraditi novac?  Kao navažnijie je da know how  ili drugim rečima – kako zaraditi novac, se rešava izborom forex brokera posredstvom koga se trgujre na forex tržištu. Praktično, da bi se odpočelo sa poslovanjem na Forex-u potrebna su minimalna ulaganja, posebno ako se uzmu u obzir skupi poslovni prostori, visoke poreske obaveze i drugi visoki troškovi poslovanja. Dovoljna je internet konekcija i početni kapital prema sopstvenim mogućnostima (forex brokeri najčešće ne uslovljavaju visinu ulaga za otvaranje trgovinskog računa), zatim kvalitetna podrška pri trgovanju od strane profesionalnog tima forex brokera, što  predstavlja dorbu potporu za ovakvu vrstu biznisa. Posebnu pogodnost klijenti imaju u vidu pružanja usluge koja se zove leverage (kreditna potpora koja ne podleže nikakvim kamatama i ekstra zaduživanju), što je od posebnog značaja ako smo svesni da je mnogo polsovnih investicija danas upravo dodatno opterećeno visokim poreskim nametima, nesrazmerno visokim provizijama i ostalim dodatnim troškovima. Šta više, vodeći svetski forex brokeri (FXLider je vodeći u Srbiji i našem regionu) svojim klijentima obezbeđuju nagrade u vidu bonusa i veoma privlačnih poklon paketa kao stimilans za budući rad. Dakle, dilema kako zaraditi novac, dobija i novu konotaciju, a to je permanentna profesionalna podrška u posloavnju, kako početnicima, tako i iskusnim trejderima. Osim navedenog, Forex kuće su načinile i korak dalje, za sve one koji nemaju afiniteta i sposobnosti za trejding, ali bi da investiraju na najprofitabilnijem svetskom tržištu, obezbeđivanjem tzv. manage account-a. To podrazumeva tim profesionalaca, licenciranih investicionih savetnika, koji posredstvom upravljanih računa trguju u korist investitora na forex tržištu. FXLider na svom sjatu ima u sklopu ponude vodeći tim Zulu Trade za manage account-e. Na ovakav način je omogućeno svakom ko želi da započne posao investirajući na forex tržištu da posredstvom znanja profesionalaca ostvari profit tj. da sopstveno poslovanje ostvari posredstvom tima koji zna kako zaraditi novac.

Pogledajte poslovne ideje koje takodje preporučujemo.

 
comments  Comments Off on Kako zaraditi novac
formats

Investicioni fondovi

in zarada

Kategorija investicioni fondovi postala je veoma aktuelna donošenjem Zakona o investicionim fondovima, što je stvorilo kreiranja pozitivnog ambijenta za intenzivno uključivanje manjih i individualnih investicija u akivnosti na tržištu hartija od vrednosti. Njihovim nastajanjem u većoj razmeri izmenila se slika na domaćem tržištu kapitala, a u korist sve većeg broja najšireg sloja stanovništva koji je dobio priliku ostvarivanja beneficija vrhunskog kvaliteta i pod najboljim uslovima. Drugim rečima, investicioni fondovi predstavljaju svojevrstan fenomen modernih finansija sa brojnim kvlitativnim osobinama koje ujedno utiču na poboljšanje u sektoru razvoja akcionarstva. Napredak u kvalitetivnom smislu se ogleda u postojanju organizovanog načina funkcionisanja i poslovanja profesionalnih timova koji svojim angažovanjem prema klijentima i okruženju ostvaruju uticaj širokog spektra na ukupna dešavanja na tržištu kapitala. Može se sigurno reći i da je pojačan intenzitet razvoja akcionarstva rezultat značajnog angažovanja predstavnika finansijskih institucija iz različitih oblasti kao što su penzioni i investicioni fondovi, fondovi osiguranja i slično.

inevsticioni fondoviInvesticioni fondovi kao institucionalni oblici raspolažu kadrovima koji doprinose da celokupno finansijsko okruženje uživa efekte rezultata koji proističu iz proizvoda finansijske ekspertize sa elementima dobre upravljačke prakse. Značaj institucionalnih investitora u svim zemljama je prisutan, posebno u kolektivnom investiranju u hartije od vrednosti ili investicionim fondovima. Investicioni fondovi mogu biti otvorenog i zatvorenog tipa. Otvoreni investicioni fondovi ili zajednički fondovi pružaju mogućnosti investitorima da kupuju investicije po unapred određenim datumima i po ceni koja predstavlja neto vrednost imovine fonda. Zatvoreni investicioni fondovi funkcionišu po principu gde investicija ostaje do određenog datuma bez mogućnosti otkupa od strane investitora pre utvrđenog datuma. Zajednički investicioni fondovi su organizovani kao korporacija i imaju svoje službenike i rukovodeće radnike (menadžere, direktore) tako da funkcionišu poput svih drugih kompanija. Međutim, osnovna razlika između investicionih fondova i privrednih kompanija je sistem eksternog upravljanja. Kompanije koje upravljaju investicionim fondovima (menadžeri fondova) zauzimaju posebno mesto jer predstavljaju pokretačku i upravljačku snagu koja na kreativan način doprinosi efikasnosti, sigurnosti i popularnosti investicionih fondova, a zahvaljujući ostvarenju reprezentativnih rezultata.

Investicioni fondovi mogu imati aktivno ili pasivno upravljanje obzirom na strategiju kojom se rukovodi njihovo poslovanje. Pri tom je aktivni pristup daleko zahtevniji iz razloga što menadžeri realozuju utvrđeni cilj na osnovu strategije maksimiziranja rasta visokih prihoda, a prema ukupnoj analizi tržišta. Sa druge strane, pasivan način predstavlja jednostavno repliciranje i praćenje pokazatelja kteranja cena hartija od vrednosti, bilo da je reč o određenom segmentu ili celokupnom tržištu. Međuti, ono što je od najveće važnosti za investitore je da se menadžeri i fondovi pridržavaju zvanično objavljene strategije.

U svetu ima više hiljada investicionih fondova koji se mađusobno razlikuju po mnogobrojnim kriterijumima kao što su strategije ulaganja investicija, vrstama hartija od vrenosti u koje ulažu kapital, strukturi portfolija i slično. Investicioni fondovi se formiraju i prema geografskoj i sektorskoj opredeljenosti. Tako imamo prepoznatljive fondove koji investiraju u okviru nacionalnih i regionalnih granica, kao i sa širom orijentacijom na globalnom nivou. Ako je u pitanju investiranje po industrijskim granama (sektorima) onda su to specijalizovani, odnosno o sektorski orijentisani investicioni fondovi.

Ukoliko Vas posle ovog teksta interesuje da li i cena srebra utiče na našu ekonomiju, pogledajte ovde.

 
comments  Comments Off on Investicioni fondovi
 
© Kako zaraditi | Forex